การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยควรเริ่มต้นอย่างไร

รถยกหรือรถ fork lift นั้นเป็นเครื่องจักที่ใช้อำนวยความสะดวกในการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งรถโฟล์คลิฟท์นั้นก็มีความเป็นอันตรายได้หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์ รถโฟล์คลิฟท์ (forklift) เป็นเครื่องจักรที่อํานวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้าย วัสดุสิ่งของ แทนการใช้กําลังคน แต่รถโฟร์คลิฟท์ก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคู่มือการทํางานที่แนบมากับรถโฟคลิฟและบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือโดยความไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้ความชํานาญ ขับด้วยความประมาทคึกคะนองของตัวพนักงานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์ ควรที่จะได้รับการอบรมโฟล์คลิฟท์ การฝึกทักษะความ ชํานาญในการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ และการบํารุงรักษารถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการทํางานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์กร ในปัจจุบัน การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญ และการฝึกอบรม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า บริการ และต้นทุนการผลิต หลักสูตรการอบรมการขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธีนั้น เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ทักษะ… Read more