การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยควรเริ่มต้นอย่างไร

รถยกหรือรถ fork lift นั้นเป็นเครื่องจักที่ใช้อำนวยความสะดวกในการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งรถโฟล์คลิฟท์นั้นก็มีความเป็นอันตรายได้หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ (forklift) เป็นเครื่องจักรที่อํานวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้าย วัสดุสิ่งของ แทนการใช้กําลังคน แต่รถโฟร์คลิฟท์ก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคู่มือการทํางานที่แนบมากับรถโฟคลิฟและบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือโดยความไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้ความชํานาญ ขับด้วยความประมาทคึกคะนองของตัวพนักงานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์ ควรที่จะได้รับการอบรมโฟล์คลิฟท์ การฝึกทักษะความ ชํานาญในการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ และการบํารุงรักษารถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการทํางานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์กร

ในปัจจุบัน การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญ และการฝึกอบรม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า บริการ และต้นทุนการผลิต หลักสูตรการอบรมการขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธีนั้น เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ทักษะ จิตสำนึกการควบคุมอย่างปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และจิตสำนึกความปลอดภัยของพนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขาดทักษะความชำนาญในการควบคุมอย่างถูกวิธี

หลักสูตรอบรมโฟล์คลิฟท์

การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถโฟล์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับโฟล์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป จำเป็นต้องมีการ จัดให้มีการ อบรมโฟล์คลิฟท์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามการพัฒนาบุคคลากรที่ ISO9001 กำหนด

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
2. สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรถโฟล์คลิฟท์
3. สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี

เนื้อหาหลักสูตร
1. กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานต้องรู้
3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรถโฟล์คลิฟท์มีอะไรบ้าง?
4. ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ ของโฟล์คลิฟท์
5. การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้โฟล์คลิฟท์
6. สอนการขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
7. เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า
8. การตรวจและบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน
9. การปฏิบัติเมื่อโฟล์คลิฟท์เสีย
10. กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน
11. การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม
12. อันตรายที่เกิดจากรถโฟล์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ
13. กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์

การขับรถโฟล์คลิฟท์รถสแตกเกอร์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

รถสแต็กเกอร์ไฟฟ้า (Staker) คือเป็นรถที่นำเอาระบบไฮดรอลิคมาเป็นตัวช่วยผ่อนแรงในการยกของที่มีน้ำหนักมาก โดยอาศัยแรงดันจากน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งถูกส่งมาโดยปั๊มไฮดรอลิคที่ติดตั้งอยู่ในรถและอาศัยแรงขับปั๊มจากมอเตอร์ รถยกสามารถขับเคลื่อนย้ายของที่ยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ด้วยอาศัยแรงจากมอเตอร์ การทำงานเน้นยกสูง วางขอบนชั้นวางของ ทดแทนการใช้งานรถยกโฟล์คลิฟท์ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการขับขี่และใช้งานรถสแต็กเกอร์ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

อบรมโฟล์คลิฟท์ (Forklift) รถแต็กเกอร์ เป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ จิตสำนึกการควบคุมอย่างปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจิตสำนึกความปลอดภัยของพนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่เกิด จากการขาดทักษะ ความชำนาญในการควบคุมอย่างถูกวิธี