จป ไซต์งานก่อสร้างมีหน้าที่อะไรบ้างในการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

จป หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ที่มีหน้าที่คอยดูแลด้านความปลอดภัยให้กับคนงานซึ่ง จป นั้นมีด้วยกันหลายระดับและหลายประเภทกิจการโดยในวันนี้เราจะมาเล่าถึง จป ก่อสร้าง ให้ได้รู้เกี่ยวกับการทำงานว่าในงานก่อสร้างนั้น จป มีหน้าที่จะต้องดูอะไรบ้าง หากดูสถิติประเภทกิจการก่อสร้างของกองทุนเงินทดแทน โดยจำแนกความรุนแรงและหมวดประเภทกิจการปีพ.ศ2562 (ขอบคุณข้อมูลสถิติกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม) พบว่า  งานก่อสร้างเป็นกิจการที่มีผู้เสียชีวิตจากการทำงานมากที่สุด  และหากดูสถิติย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาก็จะพบอีกว่า งานก่อสร้างเป็นหนึ่งในกิจการที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและรุนแรงสูงอยู่ในดับต้นๆเรื่อยมา  สร้างความสูญเสียในทุกมิติ ถึงแม้งานก่อสร้างจะมีกฏหมายบังคับอย่างชัดเจน  ตัวอย่างเช่น  กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯพ.ศ.2549  เป็นกฏหมายฉบับหนึ่งที่ออกมาเพื่อให้นายจ้าง ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และคาดหวังให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามกฏหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์  ซึ่งในตัวกฏหมายได้แบ่งประเภทกิจการหรือสถานประกอบการ  ที่กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัยฯของสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์    งานก่อสร้างเป็นกิจการลำดับ3 ที่กฏหมายบังคับ   หากพูดถึงจป.สายงานก่อสร้างแล้ว ก็ต้องมีทักษะความรู้ความสามารถหลากหลายด้านพอสมควร และต้องเรียนรู้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในสถานประกอบกิจการที่ตนเองปฏิบัติงาน  รวมถึงต้องพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ  พร้อมรับมือและแก้ปัญหากับสถานการณ์ในแต่ละวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา… Read more