แนะนำเกี่ยวกับการจัดห้องประชุมออนไลน์ต้องมีอะไรบ้าง

วันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ต้องมีหากคุณต้องการประชุมในรูปแบบออนไลน์กันนะครับ การประชุมออนไลน์ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในยุคปัจจุบัน ที่มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ทำให้การพูดคุยสามารถทำได้อย่างง่ายได้มากขึ้น ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ ที่จะอยู่ที่ไหนก็สามารถประชุมกันได้  เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้องประชุมออนไลน์ หรือคอนเฟอเรนซ์ (Conference) ก็มีราคาที่ถูกลงอย่างมาก โปรแกรมก็มีให้ใช้หลากหลาย ไม่เหมือนสมัยก่อนที่โปรแกรมนั้นจะผูกติดมากับตัวอุปกรณ์ อยากประชุมออนไลน์ต้องซื้ออุปกรณ์และต้องซื้อโปรแกรมเฉพาะกับเครื่องนั้น ๆ ซึ่งถ้าไม่ใช่หน่วยงานราชการใหญ่ ๆ หรือบริษัทใหญ่ ๆ จริง ๆ ไม่สามารถลงทุนกับอุปกรณ์พวกนี้ได้เลย วันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์กันครับว่ามีอุปกรณ์อะไรที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับเราได้บ้าง มาเริ่มกันเลยครับ   1. เครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอันดับแรกของหน่วยงานหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์ห้องประชุมออนไลน์ ที่ต้องการความเป็นทางการในการประชุม เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับลงโปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์ อย่างเช่น Zoom, Microsoft Team, Skype… Read more

การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยควรเริ่มต้นอย่างไร

รถยกหรือรถ fork lift นั้นเป็นเครื่องจักที่ใช้อำนวยความสะดวกในการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งรถโฟล์คลิฟท์นั้นก็มีความเป็นอันตรายได้หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในการขับรถโฟล์คลิฟท์ รถโฟล์คลิฟท์ (forklift) เป็นเครื่องจักรที่อํานวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้าย วัสดุสิ่งของ แทนการใช้กําลังคน แต่รถโฟร์คลิฟท์ก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคู่มือการทํางานที่แนบมากับรถโฟคลิฟและบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือโดยความไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้ความชํานาญ ขับด้วยความประมาทคึกคะนองของตัวพนักงานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์ ควรที่จะได้รับการอบรมโฟล์คลิฟท์ การฝึกทักษะความ ชํานาญในการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ และการบํารุงรักษารถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการทํางานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์กร ในปัจจุบัน การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญ และการฝึกอบรม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า บริการ และต้นทุนการผลิต หลักสูตรการอบรมการขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธีนั้น เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ทักษะ… Read more

สถานประกอบกิจการใดบ้างที่ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย คปอ ในบริษัท

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ คปอ. หลายคนอาจสงสัยว่าในสถานประกอบการของเราจำเป็นจะต้องมี คปอ ไหมกฎหมายได้กำหนดให้นายจ้าง ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ เป็นต้น โดยสถานประกอบกิจการควรมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ กฎกระทรวงบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ และได้แบ่งจำนวนของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตามจำนวนลูกจ้าง ดังนี้… Read more

จป ไซต์งานก่อสร้างมีหน้าที่อะไรบ้างในการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

จป หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ที่มีหน้าที่คอยดูแลด้านความปลอดภัยให้กับคนงานซึ่ง จป นั้นมีด้วยกันหลายระดับและหลายประเภทกิจการโดยในวันนี้เราจะมาเล่าถึง จป ก่อสร้าง ให้ได้รู้เกี่ยวกับการทำงานว่าในงานก่อสร้างนั้น จป มีหน้าที่จะต้องดูอะไรบ้าง หากดูสถิติประเภทกิจการก่อสร้างของกองทุนเงินทดแทน โดยจำแนกความรุนแรงและหมวดประเภทกิจการปีพ.ศ2562 (ขอบคุณข้อมูลสถิติกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม) พบว่า  งานก่อสร้างเป็นกิจการที่มีผู้เสียชีวิตจากการทำงานมากที่สุด  และหากดูสถิติย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาก็จะพบอีกว่า งานก่อสร้างเป็นหนึ่งในกิจการที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและรุนแรงสูงอยู่ในดับต้นๆเรื่อยมา  สร้างความสูญเสียในทุกมิติ ถึงแม้งานก่อสร้างจะมีกฏหมายบังคับอย่างชัดเจน  ตัวอย่างเช่น  กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯพ.ศ.2549  เป็นกฏหมายฉบับหนึ่งที่ออกมาเพื่อให้นายจ้าง ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และคาดหวังให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามกฏหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์  ซึ่งในตัวกฏหมายได้แบ่งประเภทกิจการหรือสถานประกอบการ  ที่กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและคณะกรรมการความปลอดภัยฯของสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์    งานก่อสร้างเป็นกิจการลำดับ3 ที่กฏหมายบังคับ   หากพูดถึงจป.สายงานก่อสร้างแล้ว ก็ต้องมีทักษะความรู้ความสามารถหลากหลายด้านพอสมควร และต้องเรียนรู้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในสถานประกอบกิจการที่ตนเองปฏิบัติงาน  รวมถึงต้องพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ  พร้อมรับมือและแก้ปัญหากับสถานการณ์ในแต่ละวันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา… Read more